ตารางกำหนดระยะเวลาวันสุดท้ายของการสอบและการส่งเล่ม

ตารางกำหนดระยะเวลาวันสุดท้ายของการสอบและการส่งเล่ม รายงานการศึกษาอิสระหรือวิทยานิพนธ์ (เฉพาะนักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2557) Download  เอกสาร

แจ้งเตือนการสอบและการส่งวิทยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาอิสระ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557

แจ้งเตือนการสอบและการส่งวิทยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาอิสระ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557 Download  เอกสาร

IMG_4475[1]

โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาการความก้าวหน้าในการพยาบาลผู้สูงอายุ

           คณาจารย์ในสาขาร่วมเป็นวิทยากรในการประชุม โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาการความก้าวหน้าในการพยาบาลผู้สูงอายุ วันที่ 21 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุม 6443 ผู้เข้าร่วม 24 คน วิทยากร ศ.นพ.ประเสริฐ  อัสสันตชัย